نویسنده = ���������������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3913-3926

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


2. امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه