نویسنده = ���������� ����������
امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه


بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3466-3477

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مصطفی امیدی فر؛ احسان قلعه