نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان)

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3596-3604

غلام حسن جعفری؛ زینب کریمی