نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3596-3604

غلام حسن جعفری؛ زینب کریمی