نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3466-3477

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مصطفی امیدی فر؛ احسان قلعه