نویسنده = �������������������� ��������
راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3441-3451

ولی خسروی؛ محسن میرانصاری؛ مصطفی معصومی؛ سعید رمضانزاده؛ حسین الهی نژاد