نویسنده = ������������ ��������������
پیامدهای زیست محیطی و چالشهای امنیتی-سیاسی منطقه ویژه پارس جنوبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3669-3685

سیدکاظم حسینی؛ ابوذر رفیعی قهساره