نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3648-3657

فریناز امینی؛ محمدمهدی خبیری؛ فرهاد نژادکورکی