نویسنده = محمد حسن یزدانی
جدایی گزینی شهرها و مصرف گرایی نمادین چالشی فراروی محیط زیست شهری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4588-4596

10.22034/jess.2022.144205

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4375-4381

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره گیری از مدل PROMETHEE

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 4093-4099

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3704-3709

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی