نویسنده = ژیلا فرزانه سادات زارنجی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 4375-4381

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


2. ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره گیری از مدل PROMETHEE

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 4093-4099

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


3. سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3704-3709

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی