نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3740-3751

عباس تخم افشان؛ علی فرزادیان