نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 4140-4148

ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ الهه سادات حسینی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ حمید سیروسی