نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3854-3860

مهدی یونسی حمزه خانلو؛ بیوک آقا فرمانی؛ محمد اسماعیلپور؛ سحر سلیمانپور دیزج؛ مریم خلیلی