نویسنده = محمد اسماعیل پور
Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4419-4429

محسن سبزی نوجه ده؛ بهنام طهماسب پور؛ مینا امانی؛ محمد اسماعیل پور


ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3854-3860

مهدی یونسی حمزه خانلو؛ بیوک آقا فرمانی؛ محمد اسماعیلپور؛ سحر سلیمانپور دیزج؛ مریم خلیلی