نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3956-3962

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ فهیمه بزی