کلیدواژه‌ها = استاندارد
بررسی استانداردهای میزان تشعشع فرستنده های رادیو و تلویزیون در ایران و جهان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 86-75

مصطفی محمدی؛ احمد میرباقری؛ سیده زهرا جلیل زاده شیروانی


تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 23-36

لیلا حسین سعیدی؛ مصطفی حاجی هادی؛ محمد رستگاری