کلیدواژه‌ها = "مدیریت پسماند"
تعداد مقالات: 6
1. مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1993-2002

سیدحسن موسوی؛ سعیده بیگدلو؛ مظاهر معین الدینی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا میرزاحسینی


2. پتانسیل سنجی امکان تولید انرژی از پسماندهای خانگی (نمونه مطالعاتی شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1644-1652

سویل فرج پور باصر؛ زهرا ولی نژاد


3. تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1250-1260

زهرا نگارش؛ زهرا قاسمی دستگردی


6. بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان