کلیدواژه‌ها = "توسعه پایدار"
سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1899-1906

حمزه آراسته؛ آمنه حسن زهی؛ انسیه ولی


توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1029-1043

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی