کلیدواژه‌ها = "آگاهی زیست محیطی"
بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری شهرهای استان یزد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2325-2335

سید حبیب جلایی؛ سیروس محمودی


بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1707-1719

کیوان صالحی چناری؛ سعید باقرسلیمی