کلیدواژه‌ها = "بهسازی بیولوژیکی"
مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک در بهسازی بیولوژیکی باطله معدن مس

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1752-1759

رضا یزدانی؛ ویدا تفکری؛ امیر حمیدی