کلیدواژه‌ها = " روش فازی "
مکان یابی محل دفن پسماند های صنعتی مطالعه موردی شهرک شمس آباد استان تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2413-2419

زهره هاشمی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی