کلیدواژه‌ها = "شوری"
بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3533-3539

امید ماه پیکر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2472-2476

محمدرضا فاضل پور؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ مجید ذاکری