کلیدواژه‌ها = “آلودگی خاک”
اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2729-2733

شهرزاد خرم نژادیان؛ مهنوش عطاپور