کلیدواژه‌ها = "توسعه شهری"
بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3360-3369

سحر طبیبیان؛ فرید اجلالی؛ سید رضا میرعلیزاده فرد؛ مریم عبدالجوادی