کلیدواژه‌ها = "مدل نفتی OSCAR "
مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3412-3418

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی