کلیدواژه‌ها = "شهر اردبیل"
تحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4779-4786

10.22034/jess.2022.144761

محسن صادقی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی