کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1801-1809

محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد