کلیدواژه‌ها = "پیاده روها"
ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4580-4587

10.22034/jess.2022.143872

فاطمه صفاری؛ حسین نظم فر