کلیدواژه‌ها = Phytoremediation
تعداد مقالات: 3
1. Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3773-3782

رعنا جاویدان؛ روانبخش شیردم؛ احمد نوری گوهر


2. بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3452-3458

سیده گلشن حسینی؛ مصطفی رحیم نژاد؛ اصغر صدیق زاده؛ رزان زختاره


3. مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 415-421

سیده پریسا خسروی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ محمد بابااکبری