رخداد فرین بارشی فصل زمستان برروی ناهمواری های زاگرس در غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک،دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

2 دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 سازمان هواشناسی

چکیده

بارش های فصل زمستان در غرب ایران تأمین کننده منابع آب زیرزمینی منطقه می باشد. از این نقطه نظر مطالعه بارش های فرین زمستانی اهمیت زیادی دارد. در ماه ژانویه با گسترش بادهای غربی تمام ایستگاه ها زیر نفوذ سامانه های بارشی قرار می گیرند، با توجه به معیار فراگیر شدن بارش در سطح منطقه، 10 مورد از دوره های بارشی چهار روزه ماه ژانویه با بیشینه بارش در سال های 1996 تا 2017 میلادی از طریق پردازش آماری تعیین شد و در نهایت از بین این موارد دوره بارشی چهار روزه 3 تا 6 ژانویه 1996 با بیشینه شدت بارش برای مطالعه انتخاب شد. نتایج نشان داد که هسته بیشینه بارش ها در بخش هایی از جنوب و دامنه های داخلی زاگرس مشاهده شده است. به استثنای محدوده اطراف مریوان بارش از جنوب به شمال منطقه روند کاهشی داشته است.تحلیل همدیدی الگوهای گردشی جو مشخص نموده است که غرب ایران زیر نفوذ منطقه همگرایی جریانات مرطوب غربی و جنوبی قرار گرفته است. نفوذ سامانه مدیترانه ای در بستر یک ناوه عمیق و همراهی آن توسط جریان نم ویژه از سمت دریاهای گرم عرض های پایین شرایط را برای رخداد بارش بیشینه در منطقه فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها