دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1401 
12. بررسی کارایی نرم افزارهای متاژنومیک در شناسایی تنوع گونه‏ های میکروبی اندوفیت در گیاه سنجد

صفحه 4896-4903

10.22034/jess.2022.320903.1702

نادیا عزیزپور؛ سویل نعمت الهی؛ رضا خاک ور؛ منیژه جمشیدی؛ محمد حسین نوروزی بیرامی