دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 71-11