نویسنده = شهبازی هومونلو، کمال
واکنش مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم نان تحت تاثیر تنش زیست محیطی خشکی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4716-4726

10.22034/jess.2022.144731

کمال شهبازی هومونلو؛ علی عبادی؛ سلیم فرزانه؛ منوچهر خدارحمی