نویسنده = افتخاری سیس، باقر
تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4688-4696

10.22034/jess.2022.144657

مریم عبدالعلی پور؛ محمدرضا دادپور؛ باقر افتخاری سیس؛ علیرضا مطلبی آذر