نویسنده = خراسانی، نعمت اله
ارزیابی ریسک اکولوژیک تالابهای در معرض فعالیت های انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5466-5475

10.22034/jess.2022.332497.1738

ناهید محبی؛ جعفر نوری؛ نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی