نویسنده = شکری فیروزجا، پری
سنجش و ارزیابی اثرات زیست پذیری شهری بر تحقق شهر دوستدار سالمند ( مطالعه موردی: شهر بابل )

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5073-5081

10.22034/jess.2022.336542.1761

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجا؛ توحید حاتمی خانقاهی