نویسنده = زارعی، شیرین
ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5216-5239

10.22034/jess.2022.338223.1767

زینب حزباوی؛ وحیده مرادزاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ شیرین زارعی