نویسنده = ایمانی، رسول
ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5374-5385

10.22034/jess.2022.343220.1792

یوسف حسنعلی پور؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ محمد احمدی؛ رسول ایمانی