نویسنده = برومند صلاحی
بررسی ارتباط بین بارش های سنگین غرب کشور ایران با رودخانه جوی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8322-8332

10.22034/jess.2023.406638.2078

کبری معنوی پور؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی


پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7963-7976

10.22034/jess.2023.394271.2014

شهاب حیدری؛ برومند صلاحی؛ بتول زینالی؛ الهامه پورقاسمی