نویسنده = پورگنجی، زینب
تغییر پاسخ هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بارش در دوره بازگشت‌های مختلف در حوزه آبخیز نمین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5869-5882

10.22034/jess.2022.346561.1807

رئوف مصطفی زاده؛ زینب پورگنجی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ مریم آقائی