نویسنده = بهبودی، داود
سنجش اثر بازگشتی آب کشاورزی در شرایط محیطی به تفکیک استانهای کشور ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6435-6446

10.22034/jess.2022.351470.1823

افشین آباریان؛ رضا رنج پور؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ داود بهبودی