نویسنده = ابراهیم پور، حبیب
سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6210-6219

10.22034/jess.2022.366824.1895

حبیب ابراهیم پور؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده


ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در استان تهران با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5746-5756

10.22034/jess.2022.348451.1814

ولی نعمتی؛ حبیب ابراهیم پور؛ سیما مرزبان؛ بهروز نظافت تکله