نویسنده = پورالخاص نوکنده یی، محمد
شاخص‌های برآورد و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7499-7516

10.22034/jess.2022.352768.1830

محمد پورالخاص نوکنده یی؛ ویدا امان جهانی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی زاده