نویسنده = چنور محمدی
تحلیلی بر آسیب‌پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد‌ تاب‌آوری

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6338-6350

10.22034/jess.2022.355794.1852

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


ارزیابی وضعیت شاخص‌های خلاقیت در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6757-6773

10.22034/jess.2023.377439.1928

ارسطو یاری حصار؛ منصور رحمتی؛ چنور محمدی


واکاوی توزیع فضایی توسعه در شهرستان‌های استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6164-6173

10.22034/jess.2022.365202.1892

اسماعیل جهانی دولت‌آباد؛ چنور محمدی


تحلیل فضایی توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5816-5827

10.22034/jess.2022.356632.1849

اسماعیل جهانی دولت‌آباد؛ چنور محمدی