نویسنده = اسماعیل سلامی شهید
Application of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Forecasting Groundwater Level (Case study: Yolo County, California)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6270-6281

10.22034/jess.2022.356792.1851

مرجان سالاری؛ مجید احتشامی؛ اسماعیل سلامی شهید