نویسنده = هادی اسکندری عین الدین
تحلیل فضایی ساختار فعالیتی منطقه کلانشهری قزوین

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7382-7396

10.22034/jess.2023.379540.1942

هادی اسکندری عین الدین؛ سمیرا سعیدی زارنجی