نویسنده = حیدری، احمد
Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8177-8183

10.22034/jess.2022.356984.1854

ابوذر نصیری؛ نجمه شفیعی؛ احمد حیدری؛ نادر جندقی