نویسنده = داورپناه، مجتبی
بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6637-6646

10.22034/jess.2022.370967.1910

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ امید شریفی؛ سامان ضیایی؛ مجتبی داورپناه