نویسنده = قاسمی خویی، معصومه
ارزیابی پایداری توسعه شهری بر مبنای دیدگاه نوشهرگرایی (نمونه موردی: شهرک پرواز تبریز)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6715-6729

10.22034/jess.2023.380065.1950

معصومه قاسمی خویی؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی؛ رسول قربانی