نویسنده = خاک زند، مهدی
ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8046-8053

10.22034/jess.2023.393538.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مهدی خاک زند؛ محمد حسن یزدانی؛ شیوا ولایتی