نویسنده = علیپور کلسرکی، مریم
سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی)

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8276-8283

10.22034/jess.2023.381537.1959

مریم علیپور کلسرکی؛ محمدتقی معصومی؛ رسول صمدزاده